Twente Woont
Deel deze pagina:

Er moeten 22.000 extra huizen komen in Twente: dit zijn de plannen per gemeente

Twente verstedelijkt de komende tien jaar in een hoger tempo dan de afgelopen periode. In heel Twente is het streven om zo’n 22.000 huizen toe te voegen aan het bestaande woningbestand.

De gemeenten van Twente werken momenteel samen met provincie Overijssel aan een woningvisie tot 2031. Daarin wordt vastgelegd hoeveel woningen iedere gemeente denkt te kunnen bouwen. 25 maart moet die worden ondertekend.

Deze Woonagenda Twente sluit aan bij een landelijke ambitie om in tien jaar tijd een miljoen woningen bij te bouwen. Dit door veel politieke partijen onderschreven streven, wordt ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en daarmee ook door Twentse gemeenten.

Opschroeven

De bedoeling is dat het bouwtempo hier flink wordt opgeschroefd. De afgelopen jaren realiseerde Overijssel zo’n 4000 nieuwe woningen per jaar en Twente 1500. Dat moet omhoog naar 6000 en 2200 jaarlijks.

Gedeputeerde Monique van Haaf stelt: „In Overijssel is er op dit moment een grote krapte op de woningmarkt. En er vindt een toenemende migratie naar Overijssel plaats, uit de rest van Nederland. We willen iets betekenen in de woningvraag in Nederland en de hogere ambitie uit de woonagenda’s hier kan daar aan bijdragen”.

Markt

Uit reacties van de provincie en de gemeenten blijkt dat het uitgangspunt is te bouwen naar behoefte. „De doelstelling is dat we flexibel meebewegen met de markt”, zegt Van Haaf. Daarom zullen regelmatig behoeftepeilingen worden gedaan om op veranderende wensen te kunnen inspelen.

Gemeenten spreken een duidelijke voorkeur uit om de meeste woningen binnen de bebouwde kom te realiseren. Maar weten ook dat ook buiten stedelijk bouwen nodig is om aan de ambities en de woonwensen te kunnen doen. Dat kan op plekken die nu al een woonbestemming hebben, maar ook op grond die nu nog voor landbouw is.

Benauwd

In de Achterhoek valt de visie van Winterswijk op die buiten de stad wil bouwen om te voorkomen dat bewoners het binnenstedelijk benauwd krijgen. De gemeente denkt zo aantrekkelijk te kunnen zijn, dat het aantal inwoners door een goed woningaanbod kan groeien.

De ambities van de afzonderlijke gemeenten lopen uiteen van rond de duizend tot enkele duizenden in de grote steden. Een enkele gemeente heeft haar plannen al vastgesteld, sommige kunnen of willen hun bouwambitie nog niet prijsgeven.

Bekijk hieronder de plannen per gemeente. Niet alle gemeenten konden of wilden gegevens aanleveren.

Hengelo

In Hengelo worden in tien jaar tijd zo’n 3.000 woningen gebouwd. Maar als de ontwikkeling van het aantal huishoudens daarom vraagt, schaalt te gemeente op naar 4.500. ‘In beginsel denken wij de opgave binnenstedelijk op te kunnen vangen’, stelt de gemeente. De verwachting is dat het aantal huishoudens groeit van 38.924 naar minimaal 42.000.

Ook voor de kleine kernen geldt dat er eerst wordt gekeken naar locaties binnen het bestaand stedelijk gebied. „Maar als die niet beschikbaar of niet geschikt zijn en er wel een aangetoonde behoefte is, dan moet je overwegen om verder te kijken”, stelt Hengelo.

De gemeente wil nauwkeurig in de gaten houden hoe de markt zich ontwikkelt. „Als de behoefte is om groenstedelijk te wonen en er binnenstedelijk geen geschikte locaties zijn, dan moet je overwegen om ook naar de stadsranden of buiten de stadsranden te kijken”. De gemeente merkt daarbij op dat nog onzeker is in welke mate bedrijfs- of kantoorlocaties kunnen worden geherstructureerd.

Borne

Borne wil de komende tien jaar 900 tot 1.000 nieuwe woningen bouwen. 100 daarvan kunnen binnenstedelijk, de rest komt volgens wethouder Martin Velten in de uitbreiding locatie Bornsche Maten. Borne telt nu zo’n 9.950 woningen.

Oldenzaal

Oldenzaal wil 1.000 nieuwe huizen bouwen. De gemeente telt nu 14.322 woningen en het moeten er in 2031 ongeveer 15.322 zijn.

Wethouder Alida Renkema: „Voor een klein deel – circa 20% – willen we landbouwgrond gebruiken voor de woningbouw. Het gaat hier om de weilanden, in de nieuwbouwwijk de Graven-Es, die eerder al door de gemeente Oldenzaal zijn aangekocht voor woningbouw. De meeste woningen willen we echter realiseren op de zogenaamde inbreidingslocaties in de stad. Die willen we volledig benutten”.

Rijssen-holten

Op dit moment koerst Rijssen-Holten, op basis van onderzochte behoefte, op een toevoeging van circa 1.350 woningen tot 2030. Als het nodig is, kan Rijssen opschalen naar een hoger aantal. Voor Rijssen-Holten geldt dat het zijn steentje wil bijdragen aan de opgave die er landelijk gezien ligt. De uitbreiding heeft zowel binnen- als buiten stedelijk plaats.

Dinkelland

De gemeente Dinkelland gaat uit van 700 woningen. Wethouder Ben Blokhuis zegt dat dit niet allemaal binnen de bebouwde kom te realiseren valt, ook al ligt daar de voorkeur. Uitbreiding van kernen is nodig. De gemeente stelt dat de meeste daarvoor benodigde grond al in bezit is. De landelijke gemeente becijfert dat het aantal huishoudens tot 2030 groeit van 10.360 naar 11.000.

Enschede

De gemeente Enschede wil de komende tien jaar 5.000 nieuwe woningen hebben gerealiseerd. De stad heeft de ambitie om op den duur te groeien naar 170.000 inwoners (nu 158.261). De verwachting is dat daarvoor uiteindelijk nog eens 3.500 woningen extra nodig zijn. Een datum waarop dat moet zijn behaald, is niet geprikt.

Het beleid is erop gericht de woningen in eerste instantie binnenstedelijk toe te voegen. Maar omdat nieuwbouw langs de rand van de stad, zoals het Vaneker en Brunink succesvol is gebleken en er nog maar weinig kavels beschikbaar zijn, kan nieuwe uitleg wel degelijk aan de orde komen en daarvoor zal landbouwgrond nodig zijn.

Enschede merkt op dat dit soort afspraken voor de eerst vijf jaar tamelijk hard en daarna erg zacht zijn. Met behoefteramingen moeten cijfers kunnen worden bijgesteld. Enschede verwacht in mei zo’n nieuwe peiling van de woonwensen.

Haaksbergen

De gemeente Haaksbergen durft nog geen aantal te noemen. Ze wil eerst meer inzicht in de behoefte aan nieuwe woningen. Daarbij gaat wethouder Jan-Herman Scholten ervan uit dat ‘Haaksbergen vanwege de omvang, ligging en het hoge voorzieningenniveau een zeer aantrekkelijke woongemeente is voor mensen die een woning zoeken’.

Inbreiding gaat er voor uitbreiding. Maar: „Indien uit nader onderzoek blijkt dat er meer vraag is naar huur- en koopwoningen dan we als gemeente kwijt kunnen op inbreidingslocaties, dan zullen wij ook zeker de optie uitbreidingsplannen gaan bespreken met de provincie.” In dat geval gaat het dan vooral om gronden aan de randen van de woonkernen in respectievelijk Haaksbergen (in de Wissinkbrink) en de kernen Buurse en St. Isidorushoeve.

Wierden

De gemeente Wierden denkt 550 tot 600 woningen te zullen toevoegen, maar mocht de behoefte groter zijn, dan wil ze dat mogelijk maken. Wierden focust qua woningtoevoegingen de komende jaren op de realisatie van uitbreidingslocaties De Berghorst, Zuidbroek, Zenderink en Kleen Esch. „Ook sloop/nieuwbouw zoals woningcorporatie Reggewoon realiseert aan de 1ste Esweg/Kruissteenweg in Wierden juicht de gemeente harte toe om kwaliteit toe te voegen aan onze woningvoorraad”.

Hof van Twente

De gemeente Hof van Twente gaat ervan uit dat er behoefte is aan 730 nieuwe woningen. Wethouder Pieter van Zwanenburg laat weten dat de woningen vooral worden gebouwd in de bebouwde kom en een deel in het buitengebied. „Voor het buitengebied geldt dat nieuwbouw alleen kan in combinatie met een investering in de kwaliteit van de omgeving, zoals het slopen van leegstaande schuren”.

Winterswijk

Het beeld in de Achterhoek is vergelijkbaar, waarbij opvalt dat de gemeente Winterswijk de ambitie heeft om het aantal inwoners op zich te laten groeien van 28.865 naar 31.000 inwoners. Daarvoor zijn ongeveer 1.000 extra woningen nodig, waarvan er al 200 zijn gerealiseerd in de afgelopen twee jaren. Mocht blijken dat de behoefte verder toeneemt, wil de gemeente daaraan beantwoorden.

Realisatie op landbouwgrond sluit Winterswijk niet uit. Inbreiding gaat voor uitbreiding, maar Winterswijk wil de bebouwde kom ook niet te vol bouwen, bijvoorbeeld vanwege het veranderende klimaat: hitte en meer neerslag in korte tijd. Het behoud van groen in de kern geldt als belangrijk voor een prettige leefomgeving.

Bron: Tubantia